Download รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร ปี 2552

รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร ปี 2552 

กรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นว่า การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือการตอบข้อหารือของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไปจะเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือส่วนราชการ
ตลอดจนผู้ใช้กฎหมายโดยทั่วไปได้ จึงดำเนินการรวบรวมข้อหารือออกเผยแพร่

รวมรวบโดย สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th

เอกสารไฟล์ pdf หนา 508 หน้า ขนาดไฟล์ 30 MB

ไปที่หน้า Download เอกสาร