Download แบบมาตรฐานงานทาง พ.ศ. 2556 กรมทางหลวงชนบท

แบบมาตรฐานงานทาง พ.ศ. 2556 กรมทางหลวงชนบท

                 แบบมาตรฐานงานทาง ฉบับเมษายน ๒๕๕๖ จัดทำโดยสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท โดยการปรับปรุงและเพิ่มเติมแบบมาตรฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้เป็นแบบมาตรฐานที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สำหรับนำไปใช้ประกอบการออกแบบ อย่างไรก็ตามแบบมาตรฐานที่ได้จัดทำไว้นี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกเงื่อนไขและทุกสภาพพื้นที่ ดังนั้นผู้ออกแบบสามารถเพิ่มเติม หรือปรับปรุง หรือออกแบบใหม่ ให้เหมาะสมกับงานออกแบบของแต่ละโครงการในพื้นที่ต่างๆได้ แต่ต้องให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ยกเว้น งานป้ายจราจร และงานเครื่องหมายจราจรเป็นมาตรฐานบังคับ ให้ใช้ตามแบบมาตรฐานกำหนด

แบบมาตรฐานงานทาง ประกอบด้วย ๗ หมวด โดยมี

  • หมวดทั่วไป 
  • หมวดงานทาง 
  • หมวดงานเครื่องหมายจราจร 
  • หมวดงานระบบระบายน้ำ 
  • หมวดงานป้องกันการกัดเซาะ 
  • หมวดงานไฟฟ้า 
  • หมวดงานภูมิทัศน์ถนน
เอกสารไฟล์ pdf จำนวน 180 หน้า ขนาดไฟล์ 41 MB 

ไปหน้า Download