Download : การดูแล บำรุงรักษา และซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง โดยสำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)

การดูแล บำรุงรักษา และซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง โดยสำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)

เป็นคู่มือที่จัดทำโดยสำนักทางหลวงที่ 10 สุพรรณบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางในการการดูแล บารุงรักษา และซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่างในเขตทางหลวง

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างพื้นฐาน
บทที่ 2 ปัญหาสาเหตุวิธีการแก้ไขกรณีที่ไฟฟ้าแสงสว่างดับ ทั้งหมด
บทที่ 3 ปัญหาสาเหตุวิธีการแก้ไขกรณีที่ไฟฟ้าแสงสว่างดับ บางดวง
บทที่ 4 การตรวจซ่อมไฟฟ้าเสาสูง
บทที่ 5 สัญลักษณ์และหน่วยวัดต่างๆ
บทที่ 6 เครื่องมือสาหรับการตรวจสอบและซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
บทที่ 7 ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้า
บทที่ 8 ประเภทและชนิดของสายไฟฟ้า

จำนวนหน้า : 52 หน้า
ขนาดไฟล์ : 3.2 Mb
ชนิดไฟล์ : pdf

ไปหน้า Download