หนังสือ กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เล่ม 3

กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เล่ม 3

กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (เล่ม 3) 
ชื่อหนังสือ : กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความบผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (เล่ม 3) 
ประเภทหนังสือ : ระเบียบกฏหมาย 
หน่วยงาน : สำนักกฏหมายและระเบียบท้องถิ่น 
จำนวนหน้า : 400 หน้า 
ประเภทไฟล์ : pdf 
ขนาดไฟล์ : 80 Mb