Download หนังสือกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555-2556

กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555-2556

ชื่อหนังสือ : กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555-2556
หน่วยงาน : สำนักกฏหมายและระเบียบท้องถิ่น
จำนวนหน้า : 400 หน้า
ประเภทไฟล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 80 Mb

ไปที่หน้า Download