ม.สุรนารี รับนักศึกษาระดับ ป.โท บริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค เรียนวันอาทิตย์

ม.สุรนารี รับนักศึกษาระดับ ป.โท บริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค เรียนวันอาทิตย์

มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 หลักสูตรนอกเวลา (บริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค) สนใจสมัครได้ ทางอินเตอร์เน็ตจนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 นี้