หน่วยงานหักเงินจากผู้รับจ้างที่ไม่จดVat ก่อนทำสัญญา ถูกต้องหรือไม่?

หน่วยงานหักเงินจากผู้รับจ้างที่ไม่จดVat ก่อนทำสัญญา ถูกต้องหรือไม่?

มีเพื่อนช่างส่งมาให้ดูครับ
อบต.แห่งหนึ่ง ทำประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ในประกาศจะหักเงินส่วนที่คิดว่าเป็น vat ออกจาก ราคาที่ผู้รับจ้างเสนอ
กรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้จด Vat เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือ ไม่