ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 แนวทางการเบิกจ่ายโบนัส อปท.

ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 แนวทางการเบิกจ่ายโบนัส อปท.

แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

Download หนังสือ ว 3072