ว104 การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2

ว104 การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2

ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การส่วนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ กันยายน ๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิประกาศนียบัติรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางเศรษฐศาสตร์ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ๒

Download เอกสาร