ว1917ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ.2557

ว1917 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ.2557

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน สามาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๕๗ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป


Download เอกสาร