ว1932 คู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ว1932 คู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

         สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกาษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕

         เพื่อให้การดำเนินการ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดทำคู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย

Dowload เอกสาร