ว3486การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถุงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ว3486การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถุงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า เนื่องจากรัฐธรมมมูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัวคราว)  พุทธศักราช ๒๕๕๗  ได้บัญญัติให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งพระมหากษัติทรงแต่งตั้งตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่สำคัญตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ดังนั้นตำแหน่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงเป็นตำแหน่งระดับสูงที่สำคัญยิ่ง และเพื่อให้การปฏิบัติราชการซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้หนังสือราชการติดต่อระหว่างราชการกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกี่ยวกับการใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองได้ด้วยความเหมาะสมสำนักนายกรัฐมนตรี จึงเห็นสมควรให้ใช้คำตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ภาคผนวก ๒ ข้อ ๓.๑

Download เอกสาร