Download : แบบก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด. ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ พร้อมประมาณราคาเบื้องต้น

แบบก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด. ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ พร้อมประมาณราคาเบื้องต้น

เป็นแบบมาตรฐานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มี อาคาร 3 ขนาด คือ

  • สถ.ศพด.1 ศูนย์เด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน
  • สถ.ศพด.2 ศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน
  • สถ.ศพด.3 ศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน
มีประมาณราคาเบื้องต้นมาให้ด้วยแล้ว แต่ ผู้มีหน้าที่กำหนาราคากลางตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ยังมีหน้าที่ต้องถอดแบบใหม่และกำหนดราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงานและ ค่าใช้จ่ายอื่นให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างราชการฉบับปัจจุบัน

เอกสารไฟล์ pdf มีทั้งแบบแยกขนาดและ รวมทุกขนาดเป็น ZIP ไฟล์

คลิกเพื่อไปหน้า Download