ขอเชิญชวนสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมส่งข้อเสนอโครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อขอการรับการสนับสนุนจากสภาวิศวกร

ขอเชิญชวนสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมส่งข้อเสนอโครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อขอการรับการสนับสนุนจากสภาวิศวกร

สภาวิศวกรขอเชิญชวนสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมส่งข้อเสนอโคงการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อขอการรับการสนับสนุนจากสภาวิศวกร
โดยโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากสภาวิศวกรจะได้รับการสนับสนุน โครงการละ 300,000 บาท


สามารถยื่นเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 15 กย-31 ตค 2557ร