โปรดเกล้าฯ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

โปรดเกล้าฯ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
-พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ 06 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกาศระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่คณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวนเจ็ดคน ซึ่งบุคคลทั้งเจ็ดคนได้ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
๑. นายชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม เป็นประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม