ป.ป.ช.สอบนายกอบต.เขาชะงุ้ม-พวก ปลอมลายมือ-เบิกเงินดูงานเกินจริง

ป.ป.ช.สอบนายกอบต.เขาชะงุ้ม-พวก ปลอมลายมือ-เบิกเงินดูงานเกินจริง

ป.ป.ช.ตั้งองค์คณะพนักงานไต่สวนสอบ “นายก อบต.เขาชะงุ้ม” อ.โพธาราม จ.ราชบุรี พร้อมพวกรวม 16 ราย เบิกจ่ายเงินค่าทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เกินจริง ปลอมลายมือชื่อผู้เข้าร่วม ทั้งที่ไม่มีการอบรมจริง

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติตั้งองค์คณะพนักงานไต่สวน ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง นายเสริม ลิ้มพิรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี กับพวก ว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีเบิกจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ประจำปี 2554 เกินกว่าความเป็นจริง และมีการลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โดยไม่มีการเข้ารับการอบรมจริง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม