สายช่างทางรอดประเทศไทยวิสัยทัศน์ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการ มทร.กรุงเทพ

สายช่างทางรอดประเทศไทยวิสัยทัศน์ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการ มทร.กรุงเทพ

"ภาพรวมตัวเลขนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีอัตราลดลง สาเหตุมาจากการให้กำเนิดประชากรลดลง แต่ขณะเดียวกันมีความแตกต่าง ระหว่างจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอยู่โดยเฉลี่ยจำนวน 4 แสนคน นักเรียนระดับชั้น ปวช. เฉลี่ยจำนวน 2 แสนคน ซึ่งตามแผนพัฒนาประเทศเด็กควรจะเรียนสายช่างมากกว่าสายสามัญ ดังนั้นคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน จะต้องทำงานร่วมกันตั้งแต่การวางระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับภาคการผลิตและบริการที่จะมีผลกระทบโดยตรงต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ" ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร.กรุงเทพ) กล่าว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม