มท 0809.6/ว45 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2557 เรื่อง หารือการแต่งตั้งผู้อำนวยการกองคลังเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนปลัดเทศบาลมท 0809.6/ว45 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2557  เรื่อง หารือการแต่งตั้งผู้อำนวยการกองคลังเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนปลัดเทศบาล

ก.ท.ตอบข้อหารือของเทศบาลตำบลบ้านเกาะ อุตรดิตถ์
แต่งตั้งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ 7)
เป็นประธานกรรมการสอบสวนปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาลระดับ 7)
ว่าสามารถกระทำได้ เพราะมีระดับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหาในขณะมีคำสั่ง
โดยระเบียบไม่ได้กำหนดถึงฐานะว่าเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่อย่างใด