สรุปสาระสำคัญ ของการประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/ 2557 วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 โดย นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร

สรุปสาระสำคัญ ของการประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/ 2557 วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 โดย นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร

สาระสำคัญของ การประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/ 2557
พอสรุปได้ดังนี้

1) ผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 796 คน (สมาชิกสามัญ 782 คน วิสามัญ 11 คน ผู้สังเกตุการณ์ 3 คน)
เมื่อตอนเปิดประชุม 0900 น นับองค์ประชุมได้ 526 คน ครบองค์ฯ (ไม่น้อยกว่าสองร้อยคน)

2) ประธานฯ เสนอที่ประชุม ในวิธีการลงคะแนนทุก ๆ วาระ โดยดำเนินการตามลำดับดังนี้
1. นับจำนวนองค์ประชุม
2. นับจำนวนสมาชิกที่ยกมือ ให้ความเห็นชอบ
3. นับจำนวนสมาชิกที่ยกมือ ไม่ให้ความเห็นชอบ
4. จำนวนผู้ที่งดออกเสียงคือ (จำนวนองค์ประชุม) ลบ (จำนวนที่ให้ความเห็นชอบ) ลบ (จำนวนที่ไม่ให้
ความเห็นชอบ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม