ว1977แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยขน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ส. ๒๕๕๗

ว1977แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยขน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ส. ๒๕๕๗

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอเรียนว่าในปัจจุบันคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด,คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ยังมิได้มีการยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงมติแต่อย่างใด ฉนั้น เงื่อนไข และวิธีการกำหนดระโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นเป็นพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องยังมีผลบังคับใช้ต่อไป

Dowload เอกสาร