ว2008ขออนุเคราะห์พิจารณาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการและประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรม'57

ว2008ขออนุเคราะห์พิจารณาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการและประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรม'57

ด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีกำหนดจัดงาน วิศวกรรม'57 (Engineering'14) ภายใต้หัวข้อ "วิศวกรรมสำหรับอนาคต" (Engineering Tomrrow) ในระหว่าง  วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย ก็สามารถส่งบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาร่วมงานดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดสนใจจะเข้าร่วมงานก็ให้ประมานงานโดยตรงกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ต่อไป


Download เอกสาร