ว325 หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน

ว325 หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การพิจารณาเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานเป็นไปตามความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรอาศัยอำนาจหน้าที่ตามนัยระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๒ (๑๕) กำหนดหลักเกณฑ์การเพิกถอนขึ้นมาใหม่ 


Download เอกสาร