ว3766 การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุรา

ว3766 การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุรา "ในเวลา/สถานที่ราชการ"

ด้วยปรากฎว่าสารทางสื่อมวลชนเป็นระยะว่ามีผู้บริหารท้องถิ่ ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่น ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เล่นการพนันหรือดื่มสุราในเวลาราชการและหรือในสถานที่ราชการ เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในการบริการงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวม  ซึ่งไม่เป็นไปตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๔๙๖

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า หากมีการผ่าฝืนให้ดำเนินการทางวินัยตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว รวมทั้งดำเนินคดีอาญาทางกฎหมายโดยเร่งครัด พร้อมกับรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย

Download เอกสาร