ว3769การจดสิทธิบัตรสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP)


ว3769การจดสิทธิบัตรสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับข้อเสนอแนะจากผู้แทนสมาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในโอกาศเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่าควรมีการดูแลเรื่องการจดสิทธิบัตรสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) เนื่องจากมีพ่อค้าคนกลางหรือนักธุรกิจดำเนินการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์จำนวนมากจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่แต่ยังไม่ได้จดสิทธิบัตร แล้วนำไปเป็นผลิตภัณฑ์ ของตนเองเพื่อนำไปจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้ผู้ประกอบการที่แท้จริงหรือเจ้าของภูมิปัญญาเสียประโยชน์ ในการนี้จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาแนะนำการจดสิทธิบัตรให้แก่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของภูมิปัญญาสิ่งประดิษฐ์

Download เอกสาร