แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 58ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการตามเอกสารแนบนี้

Download เอกสาร