ทางหลวงชบบท อบรมฟรีให้ ช่าง อปท. 6 ด้าน สนใจสมัครด่วน

ทางหลวงชบบท อบรมฟรีให้ ช่าง อปท. 6 ด้าน สนใจสมัครด่วน

"...อบรมฟรี ได้ความรู้ฟรี..."......ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการงานทางและสะพานให้แก่บุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ....ฟรี...ฟรี...ฟรี...! จำนวน ๖ ด้าน ประกอบด้วย...
1. ด้านการบำรุงรักษาทางและสะพาน
2. ด้านการควบคุมการก่อสร้างทางและสะพาน
3. ด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานทางและสะพาน
4. ด้านการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างทางและสะพาน
5. ด้านการปรับปรุงป้ายจราจรเพื่อความปลอดภัยรองรับการเข้าสู่ AEC สำหรับ อปท.
6. ด้านการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง
"...สนใจสามารติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทางหลวงชนบทที่ ๑ - ๑๘ หรือที่ สำนักฝึกอบรม กรมทางหลวงชนบท โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๕๓๓๕..." ...สามารถส่งใบสมัครได้ที่สำนักทางหลวงชนบทในเขตพื้นที่...ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป....ด่วน..จำนวนจำกัด....!

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม