เสนอคสช.ปรับโครงสร้าง อปท.มุ่งเลือกตั้งผู้ว่าฯ จี้ กมธ.ยกร่างฯฟังปชช.-ทำประชามติ

เสนอคสช.ปรับโครงสร้าง อปท.มุ่งเลือกตั้งผู้ว่าฯ จี้ กมธ.ยกร่างฯฟังปชช.-ทำประชามติ

นายธีรภัทร เสรีรังสรรค์ ประธานสภาพัฒนาการเมือง พร้อมสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ได้ร่วมแถลงข้อเสนอของสภาพัฒนาการเมืองต่อแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยด้านการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น(อปท.) โดยเห็นว่าการกระจายอำนาจเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาประเทศแต่ปัจจุบันท้องถิ่นยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ รัฐบาลจึงต้องใช้การกระจายอำนาจเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำ กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อผลักดันความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังท้องถิ่นทั่วประเทศที่มีระดับการพัฒนาน้อยแทนการดึงทรัพยากรมารวมศูนย์ ซึ่งผลการกระจายอำนาจในระยะยาวจะทำให้เกิดการกระจายการเติบโตทางเศรษฐกิจไปยังท้องถิ่นทั่วประเทศในระดับที่ทัดเทียมกันจนท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้อย่างแท้จริง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม