ผู้ควบคุมงานจ้างใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงงานจ้าง "ผู้รับจ้างรับผิดด้วย"

ผู้ควบคุมงานจ้างใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงงานจ้าง  "ผู้รับจ้างรับผิดด้วย"

ถึงแม้ระเบียบจะให้อำนาจผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ในการสั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ดุลพินิจได้ตามอำเภอใจ เพราะการใช้อำนาจดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้รูปแบบและรายละเอียดของสัญญา ผู้รับจ้างถึงแม้จะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง แต่ก็ต้องเป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดของสัญญาด้วย ดังนั้นผู้ควบคุมงานจ้างใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงงานจ้างไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดของสัญญา ผู้รับจ้างก็ต้องรับผิดด้วย