นศ.วิศวะ มช.ช่วยกันเก็บกระทง-โคมลอย หลังยี่เป็ง

นศ.วิศวะ มช.ช่วยกันเก็บกระทง-โคมลอย หลังยี่เป็ง

วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. นำนักศึกษา จัดกิจกรรม “วิศวกรรม บำเพ็ญประโยชน์” ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณคูเมือง และแม่น้ำปิง หลังเทศกาลยี่เป็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฯ ได้ตระหนักในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อสั­งคม และ รู้จักเสียสละเพื่อส่วนร่วม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม