สัมมนา สปช. วันแรก เสนอลดอำนาจรัฐ กระจายสู่ท้องถิ่นมากขึ้น

สัมมนา สปช. วันแรก เสนอลดอำนาจรัฐ กระจายสู่ท้องถิ่นมากขึ้น

วันที่ 9 พ.ย. มีรายงานว่าวันแรกในการสัมมนาของสมาชิกสภาปฏิรูป หรือ สปช.ได้นำผลการประชุมกลุ่มย่อยของสมาชิกที่ระดมแนวคิดเรื่องความทรงจำของบ้านเมืองในรอบ 50 ปีที่ผ่านมาและอนาคตของประเทศที่อยากเห็น มาเสนอแนวคิดต่อสมาชิก สปช.ทั้งหมด ถึงอนาคตประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยส่วนใหญ่เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตของประเทศ เช่น ลดอำนาจรัฐ กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมด้านการเมือง เพิ่มความสมดุลระหว่างการเมือง ราชการและประชาชน ปฏิรูประบบราชการให้ตอบสนองกับความต้องการของประชาชน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม