คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว


เอกสารจัดทำและเผยแพร่โดย สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

เจ้าของ :  กรมโยธาธิการและผังเมือง
จำนวนหน้า : 37 หน้า
ชนิดไฟล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 10.9 mb