Download ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร (ปรับปรุงใหม่ 2556)

Download ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร (ปรับปรุงใหม่ 2556)

รวมข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร
-หมวดพื้นฐาน
-หมวดเฉพาะสาขารายละเอียดเพิ่มเติม
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม