วิศวะ จุฬาฯ เล็งปรับเกณฑ์การคัดเลือกหลักสูตรนานาชาติ ISE หวังยกระดับวิศวกรไทยสู่นานาชาติ

วิศวะ จุฬาฯ เล็งปรับเกณฑ์การคัดเลือกหลักสูตรนานาชาติ ISE หวังยกระดับวิศวกรไทยสู่นานาชาติ

ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการ ตลาดมีความต้องการวิศวกรจำนวนมาก โดยเฉพาะวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถทักษะด้านวิศวกรรมศาสตร์ และมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งวิศวกรไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เล็งเห็นความสำคัญในการผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีความเป็นนานาชาติ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้จริง จึงได้เปิดหลักสูตรนานาชาติ หรือ International School of Engineering (ISE) Faculty of Engineering เปิดการเรียนการสอนใน 4 สาขาวิชา