ขอเชิญสมัครอบรม โครงการ "การประมาณราคางานก่อสร้างบ้านพักอาศัย"

ขอเชิญสมัครอบรม โครงการ "การประมาณราคางานก่อสร้างบ้านพักอาศัย"

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) เล็งเห็นความสำคัญของการประมาณราคาบ้านพักอาศัย จึงได้จัดอบรมโครงการ "การประมาณราคางานก่อสร้างบ้านพักอาศัย" ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2558 สถานที่จัดอบรม : โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เชิญ คุณจุลภาคย์ จุลรังษี (สถาปนิกอิสระ) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญ ในศาสตร์ของการประมาณราคางานก่อสร้างบ้านพักอาศัย เป็นอย่างดี มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้