ขอเชิญสมัครอบรม โครงการ "แนวทางการปฎิบัติ ตามกฎหมายควบคุมอาคาร"

ขอเชิญสมัครอบรม โครงการ "แนวทางการปฎิบัติ ตามกฎหมายควบคุมอาคาร"

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) เล็งเห็นความสำคัญของส่งเสริมความรู้ เรื่องกฎหมายควบคุมอาคาร ให้เป็นที่รับรู้และมีความเข้าใจในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ กำหนดจัดอบรม "แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร" ขึ้น ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เชิญ อาจารย์สินิทธิ์ บุญสิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ที่ทรงความรู้ในกฎหมายควบคุมอาคาร จาก กรมโยธาธิการและผังเมือง มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้