ว129มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

ว129มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรงและผู้สอบแข่งขันได้รับการเดือดร้อนจากผลการสอบแข่งขันที่ถูกเพิกถอน