ว2883ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ว2883ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่ได้มีข่าวว่า จะมีการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอเรียนว่า ขณะนี้ยังเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลของฝ่ายต่าง ๆ ยังต้องเสนอให้สถาปฎิรูปฯพิจารณาอย่างรอบคอบ หากสถาปฏิรูปฯเห็นชอบจึงจะเป็นข้อสรุปที่ชัดเจน