ประกาศ คสช.104/2557 โครงการ 5 ล้าน ขึ้นไป ต้องส่งราคากลางให้ อำเภอตรวจสอบ

ตามประกาศ คสช.104/2557
เรื่อง การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดให้ อปท. ที่ทำโครงการก่อสร้าง
มีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้าน ขึ้นไป ต้องส่งราคากลางให้ อำเภอ/จังหวัด ตรวจสอบ
ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่ วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ