ขอเชิญสมัครอบรม โครงการ การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD

ขอเชิญสมัครอบรม โครงการ การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD

การเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม AutoCAD มีความจําเป็นสําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านช่างที่มีหน้าที่ในการเขียนแบบก่อสร้าง สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ได้ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าวข้างต้นจึงได้จัดทําโครงการอบรม การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรด้านช่างและผู้ที่สนใจทั้งภาคราชการและเอกชน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาประเทศของแต่ละภาคส่วนต่อไป

-รุ่นที่ 52 วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่/สงขลา
-รุ่นที่ 53 วันที่9-13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลฯ