"ปธ.สมาพันธ์อบต." หนุนให้ผู้นำชุมชนทั่วประเทศนั่ง “สภาพลเมือง” หวังช่วยถ่วงดุลอำนาจสภาอปท.

"ปธ.สมาพันธ์อบต." หนุนให้ผู้นำชุมชนทั่วประเทศนั่ง “สภาพลเมือง” หวังช่วยถ่วงดุลอำนาจสภาอปท.

นายเชื้อ ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แห่งประเทศไทย ในฐานะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือสปช. ด้านท้องถิ่น กล่าวถึงข้อเสนอในที่ประชุม เรื่อง “สภาพลเมือง”ว่า ตนเห็นด้วยในข้อเสนอดังกล่าว จริงๆแล้วสามารถที่จะดำเนินการได้ทันที โดยใช้ผู้นำชุมชนที่มีอยู่ทั่วประเทศ ไม่จำเป็นต้องตั้งข้าราชการระดับ 8 เพื่อมาทำหน้าที่ “สภาท้องถิ่นแห่งชาติ” ส่วนข้อเสนอดังกล่าวจะสามารถถ่วงดุลอำนาจ ของผู้บริหาร และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือไม่นั้น ต้องไปดูฐานของอำนาจก่อนให้อำนาจมากน้อยเพียงใด