ขอเชิญสมัครอบรม โครงการ ความรู้เรื่องงานบุคคลสาหรับช่างท้องถิ่น

ขอเชิญสมัครอบรม โครงการ ความรู้เรื่องงานบุคคลสำหรับช่างท้องถิ่น

เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องงานบุคคลสําหรับช่างท้องถิ่น สถาบันฝึกอบรมโยธาไทยจึงจัดโครงการอบรม “ความรู้เรื่องงานบุคคลสําหรับช่างท้องถิ่น” ขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปฎิบัติงานด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความรู้ความเข้าใจในงานบุคคลและเส้นทางความก้าวหน้าในการรับราชการ อันจะเป็นผลดีต่อองค์กรและส่วนรวมต่อไป   รุ่นที่ 1 วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2558 โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น