ขอเชิญสมัครอบรม โครงการ “การจัดทําราคากลางงานก่อสร้างทาง”

ขอเชิญสมัครอบรม โครงการ “การจัดทําราคากลางงานก่อสร้างทาง”

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จึงได้จัดทําโครงการอบรม “การจัดทําราคากลางงานก่อสร้างทาง”
ขึ้นขึ้น โดยได้เชิญ อาจารย์ธราเทพ ทองเบ้า (ช่างอ่าง) หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ตะปอน อ.ขลงุ จ.จันทบุรี มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

สถานที่จัดอบรม
โรงแรมประตูน้ำ โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 ( รวม 3 วัน)