ขอเชิญสมัครอบรม การใช้งานโปรแกรม SketchUP ออกแบบอาคาร 3 มิติ

ขอเชิญสมัครอบรม การใช้งานโปรแกรม SketchUP ออกแบบอาคาร 3 มิติ

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาการออกแบบอาคารในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ จากโปรแกรมที่ซับซ้อนต่อการใช้งาน จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม SketchUP ออกแบบอาคาร 3 มิติ” เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารทั้งภาครัฐและเอกชน

-รุ่นที่ 48 วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น
-รุ่นที่ 49 วันที่9-13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่/สงขลา