อบรมกับโยธาไทย กรณีที่เบิกค่าอบรมได้ไม่เต็มจำนวน สามารถเบิกค่าที่พัก ค่าเดินทางได้เต็มจำนวนหรือไม่

อบรมกับโยธาไทย กรณีที่เบิกค่าอบรมได้ไม่เต็มจำนวน สามารถเบิกค่าที่พัก ค่าเดินทางได้เต็มจำนวนหรือไม่

มีเพื่อนช่างท้องถิ่นสอบถามมาว่า อบรมของโยธาไทย
กรณีที่เบิกค่าอบรมได้ไม่เต็มจำนวน
สามารถเบิกค่าที่พัก ค่าเดินทางได้เต็มจำนวนหรือไม่
>>>> ขอตอบว่า ค่าที่พักกับค่าเดินทาง เบิกได้เต็มจำนวน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ข้อ 29 วรรคสอง ครับ
>>>> ส่วนเหตุผลที่ ท้องถิ่น เบิกค่าลงทะเบียนได้แค่ วัน 600
เป็นไปตามระเบียบข้อ 28 (2) ครับ