ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

แจ้งให้ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีตามความเป็นจริง และรับรองความถูกต้อง รวมทั้งแจ้งขอลดค่ารายปี หรือขอลดภาษี ภายในเดือนกุมภาพันธ์

ดูรายละเอีนดเพิ่มเติม

Download