หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มาตรา 50 และมาตรา 51 ซึ่ง พรบ.ดังกล่าว ไม่ปรากฎว่าให้เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำหรืออาจจัดทำได้โดยสามารถจัดให้มีการดำเนินการโครงการประกันชีวิต แบบอุบัติเหตุ (วินาศภัย) ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Download